Đóng

CHUYÊN GIA ROBERT TRẦN – TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC ROBENNY KHU VỰC MỸ – CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

CHUYÊN GIA ROBERT TRẦN – TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC ROBENNY KHU VỰC MỸ – CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

robert-pic

  •  B.Sc. Pharmacy / Dược sĩ – McMaster University Canada
  •  MSc. Risk Management / Thạc sĩ Quản trị Rủi ro – McMaster University, Canada
  •  Ph.D Business Development Strategy / Tiến sĩ Phát triển Kinh doanh – Bolton University, UK
  •  Advanced Management Program (CEO Program)/ Chương trình Quản lý cao cấp dành cho CEO – Harvard University
  • CEO at ROBENNY CORPORATION US & Asia Pacific, since 2000 / CEO – ROBENNY CORPORATION chịu trách nhiệm thị trường Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương từ 2000
  •  Global Executive Vice President – Corporate Strategy at Capital Investment Group since 2008 / Phó chủ tịch – Chịu trách nhiệm về Chiến lược Toàn cầu cho Capital Investment Group từ 2008